FESTA ACADEMICA 2015, 13. - 16. listopadu 2015

inkujc


AKADEMICK SBORY:
Vysokokolsk umleck soubor Pardubice
Pveck sbor Masarykovy univerzity Brno
Komorn sbor Pedagogick fakulty UK Praha
Musica oeconomica Pragensis Praha


STEDOKOLSK SBORY:
Pni kluci Litomice
Vocalissimo Praha
Puellae et Pueri Nov Jin
Pveck sbor VO, SOPg a Gymnzia Evropsk Praha
Smen pveck sbor KOS Pedagogick koly Litomyl
Vox coloris st nad Orlic
Symfonick orchestr Decapoda ZU Jaroslava Kociana st nad Orlic

Program


Zahajovac koncert
ptek 13. listopadu 2015 v 19:00
Velk sl praskho Hlaholu,Praha 1 - Nov Msto


Studenti sametu
nedle 15. listopadu 2015 v 19:00
Sl Martin prask HAMU, PraHa 1 - Mal Strana


Zrcadlo ptelstv
pondl 16. listopadu 2015 v 17:00
esk muzeum hudby, Praha 1 - Mal Strana


Slavnostn bohosluba
nedle 15. listopadu 2015 v 9:30
Kostel sv. Vojtcha, Praha 6


Hudebn dlna
pondl 16. listopadu 2015 v 10:00
Gymnzium Jana Keplera, Praha 6

FESTA ACADEMICA. fa@ucps.cz 2018 Unie eskch pveckch sbor. www.ceskesbory.cz